De LenS

De LenS

Basisschool de LenS is gevestigd in het Kindcentrum aan de Langenboomseweg in Mill. Wij willen een school zijn waar iedereen zich welkom voelt! We bieden, binnen het leerstofjaarklassensysteem, zorg op maat aan zodat leerlingen zich zoveel mogelijk naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen. Belangrijke waarden zijn: veiligheid, duidelijkheid, structuur, betrokkenheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. De katholieke levensovertuiging is een inspiratiebron voor de waarden en normen van waaruit wij ons onderwijs vormgeven. Wij werken samen met verschillende pedagogische partners binnen het Kindcentrum.

Voor de toekomst vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen naast feitelijke kennis ook vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, ICT geletterdheid, kritisch en probleemoplossend denken ontwikkelen. Met projecten die schoolbreed worden uitgevoerd, integreren wij deze vaardigheden in ons onderwijs. Onze leerpleinen worden hiervoor ingezet.

Wij werken met een Octoplusgroep voor kinderen die meerbegaafd zijn. Filosoferen, onderzoeken, presenteren komen hierin aan bod.

Teamonderwijs Op Maat op de LenS: collega’s leren van en met elkaar, waarderen en respecteren elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten!

Ouders zijn actief en betrokken bij onze school.

Naar de website van de school

De Schare

De Schare

Basisschool de Schare, KANJERschool!!
De Schare is landelijk gelegen en gehuisvest in een betrekkelijk nieuw gebouw met veel ruimte in en rondom de school.
In de groepen wordt gewerkt met het leerstof jaarklassensysteem. Er is veel ruimte voor weektaken en zelfstandig werken. De kinderen kunnen na hun instructie, kiezen voor werken in het eigen lokaal, het stilteplein of voor de samenwerkingsruimte. Hierover zijn duidelijke afspraken.
Er wordt gewerkt in combinatieklassen. De visie op ‘werken in combinatieklassen’ is helder omschreven in de schoolgids. We gaan effectief om met onderwijstijd en stellen eisen aan wat er van de kinderen wordt verwacht. We werken in een sfeer van veiligheid en rust.
Daarnaast is de Schare een school vol met leven. We besteden veel aandacht aan projecten, vieringen, themaweken, musicals en creamomenten.
De Kanjervisie is bepalend voor de wijze waarop de kinderen, de leerkrachten en ouders binnen de school met elkaar omgaan. De Kanjertraining loopt van groep 1 t/m groep 8 door. In groep 5 worden ook de ouders actief hierin betrokken. Bewustwording, sociale interactie en zelfstandigheid zijn pijlers in het programma.

Naar de website van de school

't Stekske

‘t Stekske
Basisschool ’t Stekske staat voor boeiend onderwijs en goede resultaten!
Binnen het jaarklassensysteem werkt elke leerling zoveel mogelijk op het eigen niveau. Daarbij worden eigentijdse en digitaal ondersteunde methodes ingezet en beschikken alle groepen over digitale schoolborden en computers ten behoeve van de verwerking van de lesstof.
Het team blijft samen studerend en lerend op weg op pad om het onderwijs passend en boeiend te maken voor alle leerlingen. Dat is ons beroep! Elke leerling heeft een eigen verhaal waarvoor we oog en oor hebben. Het vraagt van ons als team in verschillende situaties een aanpak op maat, waarin we graag samen met ouders als educatief partner optrekken.
Als enige school in het dorp staat basisschool ’t Stekske sterk in verbinding met de dorpsgemeenschap van Langenboom en met de hedendaagse maatschappij. We willen als school een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot verantwoordelijke en eigentijdse wereldburgers.

Naar de website van de school

De Klimop

De Klimop
Basisschool de Klimop is gewoon een goede school. Het is de enige basisschool in Wilbertoord en vervult daarmee een belangrijke functie in de dorpsgemeenschap. Het is een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn, zodat ze zich geborgen, begrepen en thuis voelen. Wij willen dat onze leerlingen zich binnen hun eigen vermogen optimaal ontwikkelen en met plezier naar school toe gaan. Een goede beheersing van taal, lezen en rekenen zijn de belangrijkste basisvaardigheden die de leerlingen zich bij ons op school eigen maken. Daarnaast willen we alle kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten op andere gebieden maximaal te ontplooien. Het doel is om alle leerlingen cognitief, creatief en sociaal naar hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen, zodat ze door kunnen stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Wij werken vanuit een Katholieke geloofsovertuiging met groot respect voor andere geloofsrichtingen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We leren onze leerlingen om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven en met elkaar om te gaan. We besteden daarom veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot respectvolle, positief communicerende en (zelf)sturende burgers. Het uitnodigende en laagdrempelige karakter van de school zorgt ervoor dat de contacten tussen ouders onderling, ouders en leerkrachten, of ouders en directie, snel en gemakkelijk worden gelegd.

Naar de website van de school


Kindcentrum Leander

Kindcentrum Leander
Basisschool Leander maakt deel uit van kindcentrum Leander. Het is de enige school in de dorpen Sint Anthonis en Ledeacker. Het motto van ons kindcentrum: Ontmoet, Speel, Leer
In het gebouw bevinden zich ook een bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, jongerencentrum, maatschappelijk werk, dagbesteding voor ouderen, een radiostation, sporthal en het dorpshuis.
Kindcentrum Leander bundelt de kennis en vaardigheden van opvang en onderwijs. Door samen te werken zijn we in staat talenten vroegtijdig op te merken en ze tot bloei te laten komen. We sluiten aan bij wat goed gaat. Hiermee stimuleren we het kind om aan de slag te gaan met datgene wat het kan leren. Binnen ons kindcentrum werken we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We leren van en met elkaar!
Ouders zijn onze partners. Een open houding en eerlijke communicatie zijn hierbij essentieel.
Onze kinderen spelen en leren met veel plezier binnen een uitdagende, onderzoekende en veilige omgeving. Eigenaarschap, ‘leren leren’, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid zijn hierbij sleutelwoorden.

Naar de website van de school

Kindcentrum De Sprong

Kindcentrum De Sprong
KC De Sprong in Wanroij heeft als motto: ‘Samen maken we De Sprong’. Wij willen dat kinderen, die allen uniek zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen en kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Met plezier naar het kindcentrum gaan en een uitdagende leer- en speelomgeving bieden zien we als belangrijke voorwaarden.
Als uitgangspunt op school hanteren wij het leerstof jaarklassensysteem. Door te werken met instructiegroepen, samen en zelfstandig te werken, onderzoekend te leren met de inzet van ICT wordt ons lesaanbod afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. We blijven continu ontwikkelen en verbeteren zodat kinderen over kennis en 21 eeuwse vaardigheden beschikken die zij nodig hebben voor de eigen toekomst. Samen met ouders willen we kinderen ondersteunen bij het eigen leerproces. We bieden Engels en een uitdagend sportief, cultureel aanbod voor de kinderen van groep 1 t/m 8. We hanteren het 5 gelijke dagen model.

Naar de website van de school

Matthias

Matthias
Basisschool Matthias is de enige school in het prachtige dorp Oploo. We willen een veilige omgeving creëren, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De balans tussen de cognitieve en creatieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij voor ons de basis voor kwalitatief goed onderwijs. We willen dat onze leerlingen goede resultaten behalen en een optimale ontwikkeling doormaken, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van iedere leerling.
Respect, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen. Dit komt tot uiting in de positieve sfeer binnen de school en de duidelijke afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. De Fides-methodiek wordt ingezet om te bouwen aan het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen. Coöperatief leren vinden wij belangrijk. Door samen te werken, samen na te denken en elkaar te helpen bereiken we uiteindelijk meer. Wij bereiden kinderen voor op de toekomst binnen een steeds veranderende maatschappij, in goede samenwerking met ouders en partners.

Naar de website van de school

Klimop

Klimop
Klimop is een middelgrote basisschool. Deze wordt hoofdzakelijk bezocht door kinderen uit het dorp Rijkevoort.
Het gebouw uit de jaren zeventig is aangepast aan onderwijs in de 21e eeuw en straalt openheid en rust uit.
Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren, deskundig en gemotiveerd team.
Klimop is een katholieke school met respect voor ieder kind ongeacht afkomst of geloof.
Het doel van Klimop is elk kind voorbereiden op een, bij hun mogelijkheden passende, plaats in de samenleving. Dit doel bereiken we door een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving te organiseren. We hebben aandacht voor het stimuleren van verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid, positief gedrag en samenwerkingsvaardigheden.
Als methodes zetten we Positive Behaviour Support, actuele lesmethodes, ICT en coöperatieve leerstrategieën in.
Dit alles doen we samen met ouders en andere partners in de opvoeding.

Naar de website van de school

De Zonnewijzer

De Zonnewijzer
Basisschool De Zonnewijzer is een kleine basisschool, gelegen in de kern van het dorp Westerbeek.
De school heeft een veilig pedagogisch klimaat en we zetten ons in om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Vertrouwen, betrokkenheid, respect en veerkracht zijn belangrijke pijlers in ons dagelijks handelen. Er heerst een positieve sfeer binnen de school. We hechten veel waarde aan rust en structuur, duidelijke afspraken zijn kenmerkend binnen onze school. We werken hierbij met elementen van Positive Behaviour Support (PBS) en Pedagogisch tact. De Fides-methodiek wordt ingezet om te bouwen aan het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen.
Wij dragen zorg voor een prettige en veilige omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden zich te ontwikkelen en hun talenten kunnen laten zien. Hierbij stimuleren we de leerlingen goede resultaten te behalen, rekening houdend met hun verschillen en onderwijsbehoeften. Wij hechten belang aan het leren vanuit een onderzoekende houding.
Door thematisch te werken bieden we betekenisvol onderwijs in een uitdagende en inspirerende leeromgeving, waarbinnen meervoudige intelligentie een plek krijgt. Coöperatief leren is hierbij uitgangspunt, leren van en met elkaar.

Naar de website van de school

Pater Eymard

Pater Eymard
Op een prachtige locatie in Stevensbeek staat basisschool Pater Eymard. Een kleine basisschool waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een rijksmonument in een dorp waar alle vormen van onderwijs geboden worden. De school werkt samen met de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs, ouders en de omgeving.
Ons motto is “Meedoen en groeien”.
Onze kernwaarden zijn veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid en vreugde.
Vanuit een pedagogisch veilige ontmoetingsplek waar kinderen welkom zijn, werken we met drie combinatiegroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt het lesaanbod, daar waar het kan, in opbouw van moeilijkheidsgraad aangeboden zodat kinderen uit meerdere groepen actief betrokken worden bij de instructie. Gezamenlijk wat kan, apart wat moet.
Samenwerken, uitleg in kleine groepen, zelfstandigheid en ICT zijn vanzelfsprekend. Ook bieden we een sportief en creatief aanbod.
We blijven continu ontwikkelen en verbeteren zodat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken die zij nodig hebben voor de eigen toekomst.
Onze school hanteert het vijf-gelijke-dagen-model.

Naar de website van de school